Garantie

Garantie op een product geldt uitsluitend voor de eerste eigenaar. Om aanspraak te kunnen maken op garantie moet de eigenaar een aankoopbewijs van de aankoop bij van Wijk Fiets en Onderhoud, zoals het originele aankoopbewijs, kunnen tonen. De fabrikant bepaalt of er garantie verleend wordt. Garantie wordt niet verleend als er sprake is van onvoldoende onderhoud en oneigenlijk of buitensporig gebruik. Let op, schade aan fietsen ontstaan door welke vorm van molest dan ook, als ook foutief in- en uitvouwen van vouwfietsen valt buiten de garantie.

Een garantie aanvraag kunt u mailen naar info@fietsenonderhoud.nl. Vermeld in deze mail uw bestelnummer en geef aan wat het defect en de klacht is. Zo mogelijk graag voorzien van scherpe digitale foto's.

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan van Wijk Fiets en Onderhoud) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan van Wijk Fiets en Onderhoud. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan van Wijk Fiets en Onderhoud schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
Indien klachten van de afnemer door van Wijk Fiets en Onderhoud gegrond worden bevonden, zal van Wijk Fiets en Onderhoud naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van van Wijk Fiets en Onderhoud en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van van Wijk Fiets en Onderhoud) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van van Wijk Fiets en Onderhoud gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van van Wijk Fiets en Onderhoud voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
van Wijk Fiets en Onderhoud is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens van Wijk Fiets en Onderhoud in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van van Wijk Fiets en Onderhoud en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.